Caroline Keane & Tom Delany – Irish Folk Festival 2019 © Fiona Morgan

Caroline Keane & Tom Delany - Irish Folk Festival 2019 © Fiona Morgan